Cover Image
BBS List
니케님
공지
2019.09.18. 02:27 (UTC+0)
1 189
니케님
공지
2019.09.18. 00:18 (UTC+0)
1 96
니케님
공지
2019.09.04. 08:59 (UTC+0)
0 1.4K
니케님
공지
2019.08.23. 08:09 (UTC+0)
1 1K
니케님
공지
2019.07.10. 06:41 (UTC+0)
1 2.3K
니케님
공지
2019.06.08. 04:46 (UTC+0)
9 7.2K
로스<한♂
2019.09.21. 03:15 (UTC+0)
0 0
♡주지약♡
2019.09.21. 00:56 (UTC+0)
0 1
♡주지약♡
2019.09.21. 00:53 (UTC+0)
0 2
k-1
2019.09.21. 00:08 (UTC+0)
0 6
돌돌말린김밥
2019.09.21. 00:08 (UTC+0)
0 4
k-1
2019.09.21. 00:07 (UTC+0)
0 3
k-1
2019.09.21. 00:07 (UTC+0)
0 4
♡주지약♡
2019.09.20. 22:22 (UTC+0)
0 4
samsungfii1w@g
2019.09.20. 16:46 (UTC+0)
0 4
S급_사군자
2019.09.20. 13:45 (UTC+0)
0 7
mmmaa@naver.co
2019.09.20. 11:13 (UTC+0)
0 27
꿈의마녀
2019.09.20. 10:38 (UTC+0)
0 22
드러오셈ㅋㄴㅋ
2019.09.19. 23:03 (UTC+0)
0 39
ᵗʱᵃᵑᵏ
2019.09.19. 10:20 (UTC+0)
0 21
쀏#
2019.09.19. 01:51 (UTC+0)
1 83

#탄_彈_전장의_진화 #공략TIP

15511418

팁 알려드려요

저는 탄하면서 움직이는데 잘 안움직여서 움직이는 방향키 위치를 수정해서 사용하고 있어요 다들 방향키라던지 움직이면서 쏘는 설정이라던지 편하게 바꿔 써보세요 그리고 초보자이신분들은 총쏠 때 가만히 계시는분들이 많은데 그러고 계시면 고기방패예요 그러니 총쏘실때 움직이면서 쏘시는 연습을 많이 하시면 실력이많이 늘으실 듯 해요