Cover Image

OFFICIAL

MOBILECasual Action스마일게이트 메가포트
BBS List
Tank_7dicp99w
공지
2019.11.19. 10:33 (UTC+0)
0 9
Tank_7dicp99w
공지
2017.07.05. 07:13 (UTC+0)
5 5.9K
Tank_cwxm6nmi
2019.11.20. 16:14 (UTC+0)
0 1
Tank_7dicp99w
2019.11.19. 10:33 (UTC+0)
0 9
Tank_ximjj8yx
2019.11.16. 12:13 (UTC+0)
0 9
Tank_2tpfnctv
2019.11.14. 15:47 (UTC+0)
0 7
Tank_7dicp99w
2019.11.14. 08:20 (UTC+0)
0 18
Tank_y34r4her
2019.11.14. 05:36 (UTC+0)
0 9
Tank_cwxm6nmi
2019.11.12. 14:05 (UTC+0)
0 12
Tank_7dicp99w
2019.11.12. 08:48 (UTC+0)
0 41
Tank_2tpfnctv
2019.11.10. 11:28 (UTC+0)
0 19
Tank_cwxm6nmi
2019.11.10. 10:14 (UTC+0)
0 12
Tank_y34r4her
2019.11.07. 22:35 (UTC+0)
0 21
Tank_7dicp99w
2019.11.07. 10:51 (UTC+0)
0 12
Tank_7dicp99w
2019.11.05. 07:58 (UTC+0)
0 94
Tank_2tpfnctv
2019.11.03. 14:51 (UTC+0)
0 20
Tank_cwxm6nmi
2019.11.03. 09:28 (UTC+0)
0 19

#슈퍼탱크대작전 #탱크소개

Tank_do4zki8g [STOVE126144890]

여러분들! 정말 쓰레기 권총입니다!!!

안녕하세요~ 전 아직도 2번째 작품입니다~    어린나이라서 권총의 구조를 잘 몰라서.. 그냥 제 생각대로 한번 만들어 봤습니다!   어때요?! 정말 쓰잘때기없죠!!!!               그래도. 방아쇠,방아쇠 가이드,조준경,총구 정도는 만들었습니다!!!!!!!!!!