Cover Image

OFFICIAL

MOBILECasual Action스마일게이트 메가포트
BBS List
Tank_7dicp99w
공지
2019.07.04. 10:11 (UTC+0)
5 1.4K
Tank_7dicp99w
공지
2017.07.05. 07:13 (UTC+0)
5 4.9K
Tank_7dicp99w
2019.07.16. 10:40 (UTC+0)
0 8
Tank_7dicp99w
2019.07.09. 09:20 (UTC+0)
0 44
Tank_y34r4her
(2)
2019.07.14. 09:41 (UTC+0)
2 21
Tank_le1nm7dn
2019.07.12. 21:16 (UTC+0)
0 20
Tank_omp566jy
2019.07.12. 09:30 (UTC+0)
1 39
Tank_7dicp99w
2019.07.11. 09:43 (UTC+0)
1 24
Tank_y34r4her
2019.07.09. 22:44 (UTC+0)
0 17
Tank_7dicp99w
2019.07.03. 00:46 (UTC+0)
2 58
Tank_y34r4her
2019.07.07. 12:09 (UTC+0)
1 41
Tank_w3qs54p1
2019.07.07. 01:36 (UTC+0)
1 59
Tank_y34r4her
2019.07.06. 22:40 (UTC+0)
1 29
Tank_f97hz76q
2019.07.06. 07:53 (UTC+0)
0 40
Tank_di95w306
2019.07.06. 02:46 (UTC+0)
1 42
Tank_7dicp99w
2019.07.04. 10:11 (UTC+0)
5 1.4K
Tank_7dicp99w
2019.07.04. 10:02 (UTC+0)
0 25

#슈퍼탱크대작전 #버그제보

Tank_v9a9xy8s [STOVE01912_3]

GM분들에게...

전투만 하면 랙버그 밖에 안 나옴 진짜 미칠것같음 랙버그 쓰는 망할놈

 때문에 진짜 2500~2600정도가면 랙버그 밖에 안나옴 골드나 낭비하고 일좀하셈 사람말 무시하나?  ㅉㅉ                   

댓글을 입력해 주세요.


댓글을 입력해 주세요.
01000