Cover Image

OFFICIAL

MOBILECasual Action스마일게이트 메가포트
BBS List
Tank_7dicp99w
공지
2019.08.02. 08:53 (UTC+0)
0 147
Tank_7dicp99w
공지
2017.07.05. 07:13 (UTC+0)
5 5.2K
Tank_di95w306
2019.07.06. 02:46 (UTC+0)
1 71
Tank_ongrpp10
2019.06.06. 02:56 (UTC+0)
0 103
Tank_y34r4her
2019.05.26. 11:05 (UTC+0)
0 77
Tank_47fbokkk
2019.05.26. 04:25 (UTC+0)
4 72
Tank_5uld6x62
2019.03.08. 06:18 (UTC+0)
0 207
Tank_hstm155t
2019.02.26. 02:17 (UTC+0)
0 178
Tank_4ihuzkie
2019.02.25. 00:31 (UTC+0)
0 201
Tank_le1nm7dn
2019.02.23. 17:29 (UTC+0)
0 142
Tank_h1epy7eh
2019.02.16. 00:26 (UTC+0)
1 397
Tank_kxqy4eq7
2019.01.29. 02:25 (UTC+0)
0 337
Tank_m64p6uve
2019.01.20. 03:06 (UTC+0)
1 500
Tank_u1kyv0gu
2019.01.15. 18:46 (UTC+0)
0 492
Tank_v9a9xy8s
2019.01.15. 11:18 (UTC+0)
0 479
Tank_rvv31j3u
2019.01.13. 05:45 (UTC+0)
0 421
Tank_v9a9xy8s
2019.01.12. 09:52 (UTC+0)
1 371

#슈퍼탱크대작전 #버그제보

Tank_4ihuzkie [STOVE72935637]

보상 안줄거면 설문조사 하지마요

보석준다며 설문조사 시키더니  보석  안줌. 버그인가햇는데. 재접속하니 또 설문조사 하라고나옴. 다시 해도 안줌. 가만보니. 마지막에 어디에 회원가입권유하는거 안해서 그런듯. 하지만 설문조사는 완료메세지 나온 상태. 설문조사로 위장한 거짓피싱인듯. 어이없음. 본게임사가 이러는건 첨 겪어봄

댓글을 입력해 주세요.


댓글을 입력해 주세요.
01000