Cover Image

OFFICIAL

MOBILECasual Action스마일게이트 메가포트
BBS List
Tank_7dicp99w
공지
2017.07.05. 07:13 (UTC+0)
5 5.4K
Tank_di95w306
2019.07.06. 02:46 (UTC+0)
1 82
Tank_ongrpp10
2019.06.06. 02:56 (UTC+0)
0 114
Tank_y34r4her
2019.05.26. 11:05 (UTC+0)
0 88
Tank_47fbokkk
2019.05.26. 04:25 (UTC+0)
4 75
Tank_5uld6x62
2019.03.08. 06:18 (UTC+0)
0 224
Tank_hstm155t
2019.02.26. 02:17 (UTC+0)
0 182
Tank_4ihuzkie
2019.02.25. 00:31 (UTC+0)
0 214
Tank_le1nm7dn
2019.02.23. 17:29 (UTC+0)
0 147
Tank_h1epy7eh
2019.02.16. 00:26 (UTC+0)
1 415
Tank_kxqy4eq7
2019.01.29. 02:25 (UTC+0)
0 362
Tank_m64p6uve
2019.01.20. 03:06 (UTC+0)
1 534
Tank_u1kyv0gu
2019.01.15. 18:46 (UTC+0)
0 513
Tank_v9a9xy8s
2019.01.15. 11:18 (UTC+0)
0 502
Tank_rvv31j3u
2019.01.13. 05:45 (UTC+0)
0 445
Tank_v9a9xy8s
2019.01.12. 09:52 (UTC+0)
1 392

#슈퍼탱크대작전 #버그제보

Tank_v9a9xy8s [STOVE01912_3]

GM분들에게...

전투만 하면 랙버그 밖에 안 나옴 진짜 미칠것같음 랙버그 쓰는 망할놈

 때문에 진짜 2500~2600정도가면 랙버그 밖에 안나옴 골드나 낭비하고 일좀하셈 사람말 무시하나?  ㅉㅉ                   

댓글을 입력해 주세요.


댓글을 입력해 주세요.
01000