Cover Image

OFFICIAL

  • Rating IconRating Icon
제명:
소울워커 - 12세
이용등급:
12세이용가
등급분류일자:
2017-01-13
상호:
㈜스마일게이트 메가포트
등급분류번호:
제GC-CC-NP-170113-008호
제작,배급업신고번호:
제 2012-000022호
  • Rating IconRating Icon
제명:
소울워커 - 15세
이용등급:
15세이용가
등급분류일자:
2017-02-03
상호:
㈜스마일게이트 메가포트
등급분류번호:
제GC-CC-NP-170203-008호
제작,배급업신고번호:
제 2012-000022호
BBS List
STOVE72531925
2019.07.21. 10:58 (UTC+0)
0 19
페어리
2019.07.21. 10:57 (UTC+0)
0 14
743576
2019.07.21. 10:22 (UTC+0)
1 33
페어리
2019.07.21. 10:01 (UTC+0)
0 39
사제스톤
2019.07.21. 09:48 (UTC+0)
0 66
키메이라
2019.07.21. 09:47 (UTC+0)
0 26
파라큘
2019.07.21. 09:33 (UTC+0)
0 9
페어리
2019.07.21. 09:25 (UTC+0)
0 71
하루룽채고야2
2019.07.21. 09:14 (UTC+0)
0 121
페어리
2019.07.21. 09:06 (UTC+0)
0 102
하루룽채고야2
2019.07.21. 09:04 (UTC+0)
0 39
막대기내놔힐주게
2019.07.21. 08:54 (UTC+0)
2 73
이르네
2019.07.21. 08:26 (UTC+0)
0 125
치이빵빵
2019.07.21. 08:22 (UTC+0)
0 75
meansix
2019.07.21. 08:12 (UTC+0)
0 131

#소울워커 #자유게시판

석양이진따

스텔라가 꾸지다라고 느끼는게 언제냐면...

같은 고스펙 유저끼리 보니악가봤을때 확실히 체감으로 느껴짐.


제가 손대기도 전에 잡몹들 다 잡아버림.


스텔라 상향좀 해줘...

댓글을 입력해 주세요.


댓글을 입력해 주세요.
01000