Cover Image

OFFICIAL

  • Rating IconRating IconRating Icon
제명:
로스트아크
이용등급:
18세이용가
등급분류일자:
2019-01-03
상호:
㈜ 스마일게이트 RPG
등급분류번호:
CC-NP-190103-003
제작,배급업신고번호:
제 2014-000005 호
BBS List
ll주성치ll
2019.08.18. 02:11 (UTC+0)
0 33
사랑그놈
2019.08.18. 00:36 (UTC+0)
0 7
프악공
2019.08.17. 23:25 (UTC+0)
0 7
STOVE83681915
2019.08.17. 23:21 (UTC+0)
0 125
hwansang2
2019.08.17. 19:08 (UTC+0)
0 88
JJ1021얄라숑
2019.08.17. 17:09 (UTC+0)
0 64
thoma94
2019.08.17. 16:55 (UTC+0)
0 93
샤먼킹
2019.08.17. 16:19 (UTC+0)
0 44
STOVE70641512
2019.08.17. 15:29 (UTC+0)
0 57
abracadabra
2019.08.17. 15:18 (UTC+0)
0 59
SKTT1페이커
2019.08.17. 15:03 (UTC+0)
0 142
StarLord1222
2019.08.17. 14:42 (UTC+0)
0 43
근처에있다
2019.08.17. 14:35 (UTC+0)
0 263
SKTT1페이커
2019.08.17. 14:22 (UTC+0)
0 147
성난검
2019.08.17. 14:07 (UTC+0)
0 162

#로스트아크 #마법사게시판

팩트체크

[서머너] 경쟁전,, 3극 이어야 ,, 하는대.. 왜 ,, 초극,,???????

원래,, 46000


저 번 주에..  6 만 ,, 올렸으면,,    10 만 넘어가는대.. 


그럼,,  3극 인대..     2만 어디로 ,, 날아 갔는지...?????


매일 확인 했는대.. 뭔지???


계산 방식을 내가 ,, 이해 못했나..???


계산 방식이 ,, 따로 존재 하나여???


9 단 에서 ,,    6 만  이면,,  3극 인대..     초극,,   이러면,,  올려야 ,,   할 이유가 있을까?????

댓글을 입력해 주세요.


댓글을 입력해 주세요.
01000