Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
卡卡小編
공지
2019.10.23. 05:10 (UTC+0)
0 668
卡卡小編
공지
2019.10.22. 04:30 (UTC+0)
6 889
卡卡小編
공지
2019.10.18. 09:50 (UTC+0)
1 4K
卡卡小編
공지
2019.10.18. 09:12 (UTC+0)
3 22.2K
卡卡小編
공지
2019.10.18. 08:30 (UTC+0)
1 1.3K
卡卡小編
공지
2019.10.16. 11:45 (UTC+0)
3 6.8K
卡卡小編
공지
2019.10.16. 11:45 (UTC+0)
1 6.2K
卡卡小編
공지
2019.10.16. 11:45 (UTC+0)
4 26K
卡卡小編
공지
2019.10.15. 07:04 (UTC+0)
2 7.1K
卡卡小編
공지
2019.10.10. 03:00 (UTC+0)
4 5.3K
卡卡小編
공지
2019.10.09. 06:00 (UTC+0)
1 2.3K
卡卡小編
공지
2018.10.12. 10:56 (UTC+0)
2 4.2K
卡卡小編
2019.10.23. 05:10 (UTC+0)
0 667
威廉默德
2019.10.23. 03:28 (UTC+0)
0 88
Bookboss
2019.10.23. 02:22 (UTC+0)
0 112
禮禮0211
2019.10.23. 01:03 (UTC+0)
0 75
里维斯仑诱
2019.10.22. 13:26 (UTC+0)
0 130
卡卡小編
2019.10.22. 04:30 (UTC+0)
6 889
闻菱朋u静娴
2019.10.22. 04:09 (UTC+0)
0 155
tdh123
2019.10.21. 12:38 (UTC+0)
1 44
迟瑰歆c东蒽
2019.10.21. 10:04 (UTC+0)
1 105
淡云轻雾
2019.10.21. 03:57 (UTC+0)
0 223
mkLwme
2019.10.21. 01:19 (UTC+0)
0 241
mkLwme
2019.10.21. 00:24 (UTC+0)
0 124
花太郎
2019.10.20. 11:41 (UTC+0)
0 100
賈圖神
2019.10.20. 11:10 (UTC+0)
0 135
賈圖神
2019.10.20. 10:53 (UTC+0)
0 147

#第七史詩 #BUG提報

汝是 [STOVE122114669]

天空石领取问题


虽然昨天有短暂的修复,但是今天这个bug它又出来了。

图一和二是普通领取前后;图三和四是领取超成功前后。同样是领取6个天空石,普通领取不会清空剩下的进度条。而领取超成功时回清空剩下的进度条。