Epic Seven

OFFICIALMOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트

วอลเปเปอร์

ตำราแห่งเงามืด

ม้วนคัมภีร์ที่ใช้เพื่ออัญเชิญสิ่งมีชีวิตที่ทำสัญญาผ่านเวทมนตร์แห่งเงามืด 

ยิ่งใช้เวทมนตร์ได้หลากหลายเท่าไหร่ ม้วนคัมภีร์ก็ยิ่งเต็มไปด้วยตัวอักษรมากขึ้นเท่านั้น


 

attach 첨부 된 파일 3

댓글 0

    วอลเปเปอร์의 글

    STOVE 추천 컨텐츠