Epic Seven

OFFICIALMOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트

ประกาศ

ประกาศแจ้งเกี่ยวกับการระดมทุนบอร์ดเกม <Epic Seven : Arise> [เพิ่มข้อมูล]


สวัสดีค่ะ ผู้สืบทอด!

GM Tamarinne รายงานตัวค่ะ

 

GM Tamarinne มาแจ้งวิธีการตรวจสอบว่าท่านทำสัญญาระดมทุนบนเว็บไซต์ Kickstarter สำเร็จหรือไม่ให้ทุกท่านทราบเพิ่มเติมค่ะ

 

1. กรุณาตรวจสอบอีเมล์หัวข้อด้านล่างที่ถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ท่านใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมการระดมทุน

    - หัวข้ออีเมล์ : Complete your Epic Seven Arise: The Board Game order!

2. คลิกปุ่ม [GO TO PLEDGE MANAGER] บริเวณท้ายอีเมล์

3. หลังจากย้ายไปยังเว็บไซต์ 'Gamefound.com' แล้ว กรุณาสร้างบัญชีและล็อกอินเข้าบัญชีของท่าน

4. ตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมระดมทุนบนเว็บไซต์ Kickstarter ที่เชื่อมต่อกับบัญชีดังกล่าวใน [ไอคอนการตั้งค่าบริเวณมุมขวาบน > My Account > Backed Project]

5. หากมีปุ่ม [view orders], [go to project] ปรากฏใต้สินค้าที่ท่านร่วมระดมทุนหมายความว่าการทำสัญญาสำเร็จแล้ว

6. หากคลิกปุ่ม [view orders] จะสามารถตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินได้

 

※ หากไม่มีปุ่มที่ระบุในข้อ 5 และมีปุ่ม [spend credits] ปรากฏแทน หมายความว่าการทำสัญญายังไม่เสร็จสิ้น ในกรณีนี้ ท่านจำเป็นต้องยืนยันการเข้าร่วมระดมทุนและรายละเอียดสัญญาครั้งสุดท้าย และชำระค่าจัดส่งค่ะ

 คลิกปุ่ม [spend credits] และกรอกที่อยู่จัดส่ง

 กรุณาเลือกรูปแบบการระดมทุนในขั้นตอนถัดไป

        ท่านสามารถเลือกรูปแบบการระดมทุนอื่นได้โดยจะต้องชำระส่วนต่าง

        สามารถซื้อสินค้าใหม่ได้เช่นกันค่ะ

 ชำระค่าจัดส่งและส่วนต่าง

 การทำสัญญาร่วมระดมทุนเสร็จสิ้น


ขอบคุณค่ะ
การระดมทุน Crowdfunding สำหรับบอร์ดเกม <Epic Seven : Arise> ได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 30/06 (พุธ) ที่ผ่านมาค่ะ

 

ในขณะนี้ ทางบริษัทกำลังจัดเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้สืบทอดที่ร่วมระดมทุนในครั้งนี้ อย่างไรก็ดี ผู้สืบทอดบางส่วนยังทำสัญญา (Pledge) ใน Pledge Manager ไม่เสร็จสิ้นค่ะ

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำสัญญาได้ด้านล่างนี้ค่ะ

 

ผู้สืบทอดที่เข้าร่วมการระดมทุนแต่ยังทำสัญญาไม่สำเร็จ กรุณาล็อกอินเข้าหน้าระดมทุนบนเว็บไซต์ Kickstarter และทำสัญญาให้เสร็จสมบูรณ์ค่ะ

 

[ ขั้นตอนการยืนยันสัญญา Epic Seven : Arise ]

1) ล็อกอินเข้าหน้าบอร์ดเกม [Epic Seven : Arise] บนเว็บไซต์ Kickstarter

2) คลิก [View Pledge] บริเวณมุมซ้ายบน

 

3) คลิกที่ [Message] และส่งข้อความถึง Farside Games ภายในวันที่ 31/07 (เสาร์)

 

  


ในกรณีที่ท่านไม่ได้ยืนยันสัญญา (Pledge) ท่านอาจไม่ได้รับสินค้าที่ท่านร่วมระดมทุนอาจถูกเรียกเก็บค่าจัดส่งเพิ่มเติมค่ะ

 

 

 ไปยังประกาศเกี่ยวกับการยืนยันสัญญาระดมทุน [Epic Seven : Arise]


- สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบอร์ดเกม (คลิก) 

- Facebook : Farside Games (คลิก) 

- Instagram : Farside Games (คลิก) 

 

 

ขอบคุณค่ะ

 


 

댓글 0

    ประกาศ의 글

    STOVE 추천 컨텐츠