Epic Seven

OFFICIALMOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트

FAQ

วิธีตั้งค่าข้อความแจ้งเตือน

ท่านสามารถตั้งค่าเปิดหรือปิดการรับข้อความแจ้งเตือนของ Epic Seven ได้ในการตั้งค่าภายในเกม
 ตั้งค่าการแจ้งเตือนเฉพาะคอนเทนต์ได้ตามที่ท่านต้องการ!


 วิธีตั้งค่าข้อความแจ้งเตือนของ Epic Seven มีดังนี้ค่ะ


[วิธีตั้งค่าข้อความแจ้งเตือน]
 - ล็อบบี้ >  เมนูลัด >  การตั้งค่า >  การตั้งค่าเกม > การตั้งค่าการแจ้งเตือน

 FAQ의 글

STOVE 추천 컨텐츠