Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
알카서스
공지
2019.10.18. 09:50 (UTC+0)
1 4.5K
알카서스
공지
2019.10.18. 09:50 (UTC+0)
1 5.5K
알카서스
공지
2019.10.18. 09:12 (UTC+0)
4 15.5K
알카서스
공지
2019.10.18. 08:30 (UTC+0)
1 2K
알카서스
공지
2019.10.16. 14:07 (UTC+0)
0 19.1K
알카서스
공지
2019.10.16. 11:45 (UTC+0)
3 12.4K
알카서스
공지
2019.10.16. 11:45 (UTC+0)
2 6.1K
알카서스
공지
2019.10.16. 11:45 (UTC+0)
4 28.7K
알카서스
공지
2019.10.16. 06:00 (UTC+0)
1 5.9K
알카서스
공지
2019.10.15. 07:08 (UTC+0)
2 11.6K
알카서스
공지
2019.10.10. 03:00 (UTC+0)
2 6.3K
알카서스
공지
2019.10.08. 08:30 (UTC+0)
4 10.1K
알카서스
공지
2019.10.07. 01:00 (UTC+0)
1 11.9K
알카서스
공지
2019.10.04. 08:30 (UTC+0)
2 23.8K
알카서스
공지
2019.10.02. 06:00 (UTC+0)
4 11.4K
은퇴하고싶다
2019.10.20. 06:45 (UTC+0)
0 16
dlckdgjs0
2019.10.20. 06:43 (UTC+0)
0 23
뚤러렁
2019.10.20. 06:37 (UTC+0)
0 19
한여름에피는꽃
2019.10.20. 06:35 (UTC+0)
0 11
STOVE83872433
2019.10.20. 06:30 (UTC+0)
0 26
STOVE126857317
2019.10.20. 06:24 (UTC+0)
0 59
리소스
2019.10.20. 06:20 (UTC+0)
0 119
차니짜니
2019.10.20. 06:08 (UTC+0)
0 82
ZE7EN
2019.10.20. 06:06 (UTC+0)
0 93
밀레시안더
2019.10.20. 06:05 (UTC+0)
0 44
epic7#eow7v0
2019.10.20. 06:00 (UTC+0)
0 182
epic7#80xt7d
2019.10.20. 05:59 (UTC+0)
0 157
STOVE91136027
2019.10.20. 05:59 (UTC+0)
0 61
ZE7EN
2019.10.20. 05:56 (UTC+0)
0 116
테라브레이커
2019.10.20. 05:52 (UTC+0)
0 168

#에픽세븐 #질문

가이아의정원

영웅 추천 좀 해주세요.
크라우/월켄/집빌/해로나/디지/안젤/타마/디에네/루엘위 영웅 중 4마리 꼽는다면 어떻게 세팅하고 시작하는게 좋을까요?

댓글을 입력해 주세요.


댓글을 입력해 주세요.
01000