Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
알카서스
공지
2019.10.16. 14:07 (UTC+0)
0 5.6K
알카서스
공지
2019.10.16. 11:45 (UTC+0)
1 2.9K
알카서스
공지
2019.10.16. 11:45 (UTC+0)
3 7.9K
알카서스
공지
2019.10.16. 11:45 (UTC+0)
1 4.1K
알카서스
공지
2019.10.16. 11:45 (UTC+0)
4 13.9K
알카서스
공지
2019.10.16. 06:00 (UTC+0)
1 5.2K
알카서스
공지
2019.10.15. 07:08 (UTC+0)
2 10.8K
알카서스
공지
2019.10.10. 03:00 (UTC+0)
2 6.1K
알카서스
공지
2019.10.09. 06:00 (UTC+0)
4 8K
알카서스
공지
2019.10.09. 06:00 (UTC+0)
2 21.3K
알카서스
공지
2019.10.08. 08:30 (UTC+0)
4 9.7K
알카서스
공지
2019.10.07. 01:00 (UTC+0)
1 11.4K
알카서스
공지
2019.10.04. 08:30 (UTC+0)
2 22.6K
알카서스
공지
2019.10.02. 06:00 (UTC+0)
4 11.2K
epic7#6vswvh
2019.10.16. 22:47 (UTC+0)
0 27
마시멜로옵빠이
2019.10.16. 22:44 (UTC+0)
0 20
MagneticPole
2019.10.16. 22:34 (UTC+0)
0 20
씬테르나
2019.10.16. 22:30 (UTC+0)
0 50
조용한여우1
2019.10.16. 22:24 (UTC+0)
0 45
epic7#1lamm0
2019.10.16. 21:42 (UTC+0)
0 33
헬프미요
2019.10.16. 20:37 (UTC+0)
0 18
달빛의힘이여
2019.10.16. 20:01 (UTC+0)
0 105
달빛의힘이여
2019.10.16. 19:57 (UTC+0)
0 75
슈퍼스탁
2019.10.16. 19:53 (UTC+0)
0 23
월광바사르
2019.10.16. 19:31 (UTC+0)
0 44
STOVE124672800
2019.10.16. 18:55 (UTC+0)
1 405
STOVE125587293
2019.10.16. 18:13 (UTC+0)
0 156
꼬접해
2019.10.16. 17:56 (UTC+0)
0 95
쿠로네코o기사단장o갓미레
2019.10.16. 17:56 (UTC+0)
0 48

#에픽세븐 #질문

권태 [STOVE99528_7]

에린이 다음 6성 누구 올려야 할까요

지금 있는 6성은 비비안 체르미아 이세리아

릴리아스 타마린느 테네브리아 타이윈 세즈 카일론 안젤리카 카린 여기서 누구 올리는 게 좋을까요?

댓글을 입력해 주세요.


댓글을 입력해 주세요.
01000