Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
알카서스
공지
2019.10.10. 03:00 (UTC+0)
2 5.4K
알카서스
공지
2019.10.09. 06:00 (UTC+0)
4 7.4K
알카서스
공지
2019.10.09. 06:00 (UTC+0)
2 19.1K
알카서스
공지
2019.10.09. 04:07 (UTC+0)
1 6.7K
알카서스
공지
2019.10.08. 08:30 (UTC+0)
4 9.3K
알카서스
공지
2019.10.08. 04:30 (UTC+0)
1 8.8K
알카서스
공지
2019.10.07. 09:31 (UTC+0)
0 9.8K
알카서스
공지
2019.10.07. 01:00 (UTC+0)
1 10.8K
알카서스
공지
2019.10.04. 08:30 (UTC+0)
1 21.2K
알카서스
공지
2019.10.02. 06:00 (UTC+0)
4 11K
알카서스
공지
2019.09.26. 22:34 (UTC+0)
2 5.3K
STOVE88670251
2019.10.15. 06:06 (UTC+0)
0 20
스린이
2019.10.15. 06:04 (UTC+0)
0 17
epic7#4ybtkn
2019.10.15. 06:00 (UTC+0)
0 28
TeamAD
2019.10.15. 05:48 (UTC+0)
1 126
하이쥰
2019.10.15. 05:48 (UTC+0)
0 4
ZE7EN
2019.10.15. 05:47 (UTC+0)
2 63
epic7#klmvmm
2019.10.15. 05:36 (UTC+0)
0 16
야시영종
2019.10.15. 05:27 (UTC+0)
0 10
추가
2019.10.15. 05:23 (UTC+0)
0 139
ZE7EN
2019.10.15. 05:22 (UTC+0)
2 239
epic7#9az0g2
2019.10.15. 05:11 (UTC+0)
0 174
STOVE121503894
2019.10.15. 05:08 (UTC+0)
0 246
윾괴비
2019.10.15. 04:38 (UTC+0)
0 181
ZE7EN
2019.10.15. 04:31 (UTC+0)
0 299
epicQ70094
2019.10.15. 04:31 (UTC+0)
0 15

#에픽세븐 #자유게시판

원징

면역셋의 면역효과가 명중 감소, 속도 감소도 막아주나요?

그리고 하나 더 궁금한게


칼라드라 -> 약화효과를 가진 상대에게 데미지 상승인데, 


여기서 약화효과는 화상같은 디버프에만 적용되나요, 


아니면 명중, 속도 감소 같은 효과에도 적용되나요?


결장 세팅중인데 골아프네용 ㅇ.ㅇ;;

댓글을 입력해 주세요.


댓글을 입력해 주세요.
01000