Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
알카서스
공지
2019.10.16. 14:07 (UTC+0)
0 16.6K
알카서스
공지
2019.10.16. 11:45 (UTC+0)
3 10.8K
알카서스
공지
2019.10.16. 11:45 (UTC+0)
2 5.5K
알카서스
공지
2019.10.16. 11:45 (UTC+0)
4 23.4K
알카서스
공지
2019.10.16. 06:00 (UTC+0)
1 5.6K
알카서스
공지
2019.10.15. 07:08 (UTC+0)
2 11.3K
알카서스
공지
2019.10.10. 03:00 (UTC+0)
2 6.2K
알카서스
공지
2019.10.09. 06:00 (UTC+0)
4 8.1K
알카서스
공지
2019.10.09. 06:00 (UTC+0)
2 21.5K
알카서스
공지
2019.10.08. 08:30 (UTC+0)
4 9.9K
알카서스
공지
2019.10.07. 01:00 (UTC+0)
1 11.6K
알카서스
공지
2019.10.04. 08:30 (UTC+0)
2 22.9K
알카서스
공지
2019.10.02. 06:00 (UTC+0)
4 11.3K
STOVE125587293
2019.10.17. 12:39 (UTC+0)
0 18
흑우세븐
2019.10.17. 12:34 (UTC+0)
0 26
냐피
2019.10.17. 12:32 (UTC+0)
0 2
라메드
2019.10.17. 12:26 (UTC+0)
0 71
KaLyn
2019.10.17. 12:25 (UTC+0)
0 31
샬롯페리에
2019.10.17. 12:25 (UTC+0)
0 43
STOVE93537605
2019.10.17. 12:15 (UTC+0)
0 84
epic7#eow7v0
2019.10.17. 12:14 (UTC+0)
0 69
쿠폰발급기
2019.10.17. 12:06 (UTC+0)
0 200
STOVE94313355
2019.10.17. 12:02 (UTC+0)
0 267
JulyRam
2019.10.17. 11:50 (UTC+0)
0 7
펜듈럼
2019.10.17. 11:49 (UTC+0)
0 158
STOVE81945536
2019.10.17. 11:32 (UTC+0)
0 316
epic7#dr8e7q
2019.10.17. 11:32 (UTC+0)
0 27
STOVE82853199
2019.10.17. 11:30 (UTC+0)
1 4

#에픽세븐 #질문

STOVE90301919

님들 빌트+슈리+멍멍이 속도 기각 중첩되나요???

빌트 속업 4+ 슈리 속업 10 + 멍멍이 속업 8해서 속도 22증가하나요 아니면 가장높은 슈리 속각 10만 적용됨.??

댓글을 입력해 주세요.


댓글을 입력해 주세요.
01000