Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
알카서스
공지
2019.09.11. 09:55 (UTC+0)
1 20.3K
알카서스
공지
2019.09.11. 09:55 (UTC+0)
7 14.1K
알카서스
공지
2019.09.11. 09:55 (UTC+0)
0 10.4K
알카서스
공지
2019.09.11. 09:55 (UTC+0)
2 19K
알카서스
공지
2019.09.11. 07:23 (UTC+0)
4 5.1K
알카서스
공지
2019.09.11. 04:48 (UTC+0)
2 4K
알카서스
공지
2019.09.10. 10:22 (UTC+0)
17 7.2K
알카서스
공지
2019.09.10. 09:53 (UTC+0)
1 3.2K
알카서스
공지
2019.09.10. 08:14 (UTC+0)
2 11.5K
알카서스
공지
2019.09.06. 09:00 (UTC+0)
2 12.2K
알카서스
공지
2019.09.05. 00:56 (UTC+0)
1 10K
알카서스
공지
2019.09.04. 11:38 (UTC+0)
9 31.9K
알카서스
공지
2019.09.04. 11:37 (UTC+0)
6 41.7K
알카서스
공지
2019.09.04. 11:37 (UTC+0)
2 7.6K
알카서스
공지
2019.09.04. 11:37 (UTC+0)
3 15.1K
알카서스
공지
2019.08.29. 03:00 (UTC+0)
5 11.1K
알카서스
공지
2019.08.28. 09:50 (UTC+0)
2 30.7K
Lodenty
2019.09.16. 16:11 (UTC+0)
0 0
epic7#qexjp9
2019.09.16. 16:09 (UTC+0)
0 2
STOVE70558152
2019.09.16. 16:06 (UTC+0)
0 5
토트넘짱
2019.09.16. 16:04 (UTC+0)
0 6
꽃아름
2019.09.16. 16:04 (UTC+0)
0 4
STOVE125220099
2019.09.16. 16:03 (UTC+0)
0 11
에픽왕
2019.09.16. 15:57 (UTC+0)
0 2
STOVE86106473
2019.09.16. 15:52 (UTC+0)
0 13
알대
2019.09.16. 15:46 (UTC+0)
0 50
성약의북마크
2019.09.16. 15:36 (UTC+0)
0 119
메트로베놈
2019.09.16. 15:26 (UTC+0)
0 43
STOVE124818209
2019.09.16. 15:26 (UTC+0)
0 92
STOVE82583000
2019.09.16. 15:25 (UTC+0)
0 131
GraySnow
2019.09.16. 15:18 (UTC+0)
0 71
우라라
2019.09.16. 15:16 (UTC+0)
0 12

#에픽세븐 #자유게시판

또또루 [STOVE78026647]

9월 월광 선택권 뭘로 바꿔야하나요!?

월켄 : 어디어디에 좋은지 하나도 몰라요ㅠㅠ 


집빌 : 아레나에서만 좋나요~? 


아라민타 : 너프먹어도 좋다고들 하던데.. 


현바알 : 지금 가지고 있어여.. 또 월광을 추천한다면 어느 캐릭터랑 이유 설명해주세요! 


쌉소리는 그만 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

댓글을 입력해 주세요.


댓글을 입력해 주세요.
01000