Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
알카서스
공지
2019.08.26. 02:44 (UTC+0)
2 2K
알카서스
공지
2019.08.26. 01:22 (UTC+0)
0 2.8K
알카서스
공지
2019.08.23. 10:00 (UTC+0)
9 22.2K
알카서스
공지
2019.08.23. 08:32 (UTC+0)
3 8.2K
알카서스
공지
2019.08.23. 06:00 (UTC+0)
0 3.3K
알카서스
공지
2019.08.23. 01:23 (UTC+0)
1 3K
알카서스
공지
2019.08.21. 14:01 (UTC+0)
3 10.9K
알카서스
공지
2019.08.21. 14:00 (UTC+0)
3 15.5K
알카서스
공지
2019.08.21. 14:00 (UTC+0)
5 43.7K
알카서스
공지
2019.08.20. 13:39 (UTC+0)
2 9.8K
알카서스
공지
2019.08.08. 05:00 (UTC+0)
1 8.3K
알카서스
공지
2019.07.31. 10:19 (UTC+0)
3 41.3K
STOVE24494071
2019.08.26. 04:50 (UTC+0)
0 28
누가가즈아소리를내었는가
2019.08.26. 04:46 (UTC+0)
0 4
epic7#q1xapt
2019.08.26. 04:44 (UTC+0)
0 12
RobelIa
2019.08.26. 04:40 (UTC+0)
0 53
Daffne
2019.08.26. 04:34 (UTC+0)
0 22
또또루
2019.08.26. 04:33 (UTC+0)
0 104
토로로
2019.08.26. 04:28 (UTC+0)
0 6
달생이
2019.08.26. 04:28 (UTC+0)
0 3
왁싱
2019.08.26. 04:16 (UTC+0)
0 11
메인쿤
2019.08.26. 04:10 (UTC+0)
0 140
Daffne
2019.08.26. 04:09 (UTC+0)
0 105
STOVE71316377
2019.08.26. 03:58 (UTC+0)
0 9
심보승
2019.08.26. 03:56 (UTC+0)
0 6
또또루
2019.08.26. 03:49 (UTC+0)
0 295
STOVE125357562
2019.08.26. 03:44 (UTC+0)
0 59

#에픽세븐 #자유게시판

플레릭 [kbm8831]

월켄 장비말인데요

월켄이 나와서 아레나 방성덱으로 장비고민중인데요

왼쪽이 현재구 면방생셋으로 갈까해서 오른쪽이예정이구요

어떤가해서요 공이넘낮은가여ㅜ

생명목걸이가 안나와서 미완이긴한데..

그리고 흡셋보다 면방셋에 시구르면 쓸만한가여?

시구르 +21강입니다

조언좀부탁드려요~

댓글을 입력해 주세요.


댓글을 입력해 주세요.
01000