Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
알카서스
공지
2019.10.15. 07:08 (UTC+0)
2 5.6K
알카서스
공지
2019.10.10. 03:00 (UTC+0)
2 5.7K
알카서스
공지
2019.10.09. 06:00 (UTC+0)
4 7.6K
알카서스
공지
2019.10.09. 06:00 (UTC+0)
2 19.8K
알카서스
공지
2019.10.09. 04:07 (UTC+0)
1 6.9K
알카서스
공지
2019.10.08. 08:30 (UTC+0)
4 9.5K
알카서스
공지
2019.10.08. 04:30 (UTC+0)
1 9K
알카서스
공지
2019.10.07. 01:00 (UTC+0)
1 10.9K
알카서스
공지
2019.10.04. 08:30 (UTC+0)
1 21.7K
알카서스
공지
2019.10.02. 06:00 (UTC+0)
4 11.1K
알카서스
공지
2019.09.26. 22:34 (UTC+0)
2 5.3K
epic7#lmm7g1
2019.10.15. 07:19 (UTC+0)
0 58
해치지않아욧
2019.10.15. 00:55 (UTC+0)
0 95
구리버
2019.10.14. 23:46 (UTC+0)
0 78
NoirK
2019.10.14. 12:18 (UTC+0)
0 98
펭긴쨩
2019.10.12. 04:16 (UTC+0)
0 171
야엉야엉
2019.10.11. 14:44 (UTC+0)
0 144
Venue
2019.10.11. 13:42 (UTC+0)
0 47
Bapereme
2019.10.11. 10:05 (UTC+0)
1 74
STOVE71564466
2019.10.11. 08:39 (UTC+0)
0 54
STOVE71564466
2019.10.11. 05:14 (UTC+0)
0 110
STOVE71564466
2019.10.11. 02:35 (UTC+0)
0 110
Bapereme
2019.10.10. 19:32 (UTC+0)
0 134
VENOM7
2019.10.10. 08:22 (UTC+0)
0 90
STOVE21221804
2019.10.10. 06:11 (UTC+0)
0 297
물러서라
2019.10.09. 07:25 (UTC+0)
0 216

#에픽세븐 #팀

PaMiN7 [STOVE80396095]

85층 팀편성 도움!

쓸만한거 (디지없음 해벨없음 루나없음 바이켄없음ㅜㅠ)


주슈리

풀빌트

불슈리

윾괴비

안젤

불아라

마이즐

체르미아

지리나

우리형

심키세

물키세

보랏츠

그로제

대지스

샬롯

불테네

물카린

냥클

물클라릿사

디에네

시더


등등등...

배치도 도와주세오댓글을 입력해 주세요.


댓글을 입력해 주세요.
01000