Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
알카서스
공지
2019.11.12. 06:00 (UTC+0)
1 3.4K
알카서스
공지
2019.11.12. 05:01 (UTC+0)
0 1.4K
알카서스
공지
2019.11.08. 10:00 (UTC+0)
3 9.3K
알카서스
공지
2019.11.08. 09:02 (UTC+0)
1 4.3K
알카서스
공지
2019.11.07. 09:30 (UTC+0)
2 4.9K
알카서스
공지
2019.11.06. 13:01 (UTC+0)
2 27.7K
알카서스
공지
2019.11.06. 13:00 (UTC+0)
2 10.5K
알카서스
공지
2019.10.31. 13:08 (UTC+0)
2 7.5K
알카서스
공지
2019.10.31. 02:00 (UTC+0)
3 8.2K
알카서스
공지
2019.10.30. 13:22 (UTC+0)
3 17.6K
알카서스
공지
2019.10.25. 09:55 (UTC+0)
5 28.2K
알카서스
공지
2019.10.23. 09:25 (UTC+0)
1 5K
epic7#pxnl0c
2019.11.13. 04:30 (UTC+0)
0 9
epic7#9xyc63
2019.11.13. 04:30 (UTC+0)
0 13
epic7#ek68xm
2019.11.13. 04:00 (UTC+0)
0 57
STOVE129108322
2019.11.13. 02:19 (UTC+0)
0 169
6ssdtqnuy87
2019.11.13. 01:49 (UTC+0)
0 131
길잃은어린양
2019.11.13. 01:13 (UTC+0)
0 168
STOVE86016141
2019.11.12. 20:39 (UTC+0)
0 91
STOVE20526669
2019.11.12. 16:34 (UTC+0)
0 188
진태오
2019.11.12. 15:24 (UTC+0)
0 77
epic7#ek68xm
2019.11.12. 15:18 (UTC+0)
0 157
STOVE128180623
2019.11.12. 14:16 (UTC+0)
0 436
STOVE124723623
2019.11.12. 13:32 (UTC+0)
0 41
epic7#dpfvoq
2019.11.12. 12:24 (UTC+0)
0 114
완전빨라
2019.11.12. 11:50 (UTC+0)
0 123
epic7#byexes
2019.11.12. 11:22 (UTC+0)
0 233

#에픽세븐 #질문

레드페퍼 [STOVE104218611]

다음 6성 올릴꺼 추천좀요

지금 6성이 풀빌, 로리나만 있는데요, 다음 6성 올릴꺼 추천좀요

릴리아스, 세크레트,테네브리아,유나,수몽모,마이즐,키리스,근위부대원,알렉사

초무링,암시더,혈카,외우주메르세데스,카와주,클라릿사,코르부스,카마인로즈,제크토,캐롯

쿠루리,리마,레오,레나,딩고


풀빌로는 화속맵 쩔하는게 좀 짜증나서 물속으로 올려야 할거 같고...

정령제단은 9단까지 완료, 토벌은 와이번골렘벤시 8단 완료했습니다.

심연은 53층에서 정체중이고요

댓글을 입력해 주세요.


댓글을 입력해 주세요.
01000