Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
알카서스
공지
2019.11.12. 06:00 (UTC+0)
1 1.9K
알카서스
공지
2019.11.12. 05:01 (UTC+0)
0 927
알카서스
공지
2019.11.08. 10:00 (UTC+0)
3 8.8K
알카서스
공지
2019.11.08. 09:02 (UTC+0)
1 4.2K
알카서스
공지
2019.11.07. 09:30 (UTC+0)
2 4.8K
알카서스
공지
2019.11.06. 13:01 (UTC+0)
2 27.3K
알카서스
공지
2019.11.06. 13:00 (UTC+0)
2 10.4K
알카서스
공지
2019.10.31. 13:08 (UTC+0)
2 7.4K
알카서스
공지
2019.10.31. 02:00 (UTC+0)
3 8.1K
알카서스
공지
2019.10.30. 13:22 (UTC+0)
3 17.5K
알카서스
공지
2019.10.25. 09:55 (UTC+0)
5 28K
알카서스
공지
2019.10.23. 09:25 (UTC+0)
1 5K
epic7#byexes
2019.11.12. 11:22 (UTC+0)
0 64
epic7#ek68xm
2019.11.12. 09:03 (UTC+0)
0 39
평화의숲
2019.11.12. 08:35 (UTC+0)
0 143
epic7#1ztjrw
2019.11.12. 07:47 (UTC+0)
0 267
epic7#wwabx9
2019.11.12. 06:51 (UTC+0)
0 235
최골빈
2019.11.12. 06:34 (UTC+0)
0 116
epic7#wwabx9
2019.11.12. 05:30 (UTC+0)
0 174
STOVE93830895
2019.11.12. 04:15 (UTC+0)
0 47
생활관대표병
2019.11.12. 03:22 (UTC+0)
0 160
STOVE128205134
2019.11.12. 03:18 (UTC+0)
0 88
STOVE124723623
2019.11.12. 02:19 (UTC+0)
0 107
이수이나
2019.11.12. 02:17 (UTC+0)
0 154
epic7#rnpozi
2019.11.12. 00:42 (UTC+0)
0 82
STOVE128456655
2019.11.12. 00:24 (UTC+0)
0 63
STOVE124723623
2019.11.12. 00:22 (UTC+0)
0 209

#에픽세븐 #질문

Daffne [STOVE120282335]

빌트 스킬작 필수예요?

 쫄작으로만 쓸 것 같은데 스킬작 필수인가요? 스킬작한다면 1, 2 순서?

댓글을 입력해 주세요.


댓글을 입력해 주세요.
01000