Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
알카서스
공지
2019.11.18. 07:04 (UTC+0)
1 4.9K
알카서스
공지
2019.11.13. 10:30 (UTC+0)
1 25.7K
알카서스
공지
2019.11.13. 07:00 (UTC+0)
1 4.1K
알카서스
공지
2019.11.12. 05:01 (UTC+0)
0 1.9K
알카서스
공지
2019.11.06. 13:00 (UTC+0)
2 11.7K
알카서스
공지
2019.10.31. 13:08 (UTC+0)
2 7.9K
알카서스
공지
2019.10.31. 02:00 (UTC+0)
3 8.7K
알카서스
공지
2019.10.25. 09:55 (UTC+0)
5 29.5K
알카서스
공지
2019.10.23. 09:25 (UTC+0)
1 5.2K
epic7#kgdx20
2019.11.19. 10:51 (UTC+0)
0 44
Gaus
2019.11.19. 09:40 (UTC+0)
0 104
epic7#ln08bm
2019.11.19. 08:21 (UTC+0)
0 243
여신정
2019.11.19. 07:15 (UTC+0)
0 54
epic7#qiueeq
2019.11.19. 06:11 (UTC+0)
2 198
핑치킨왕자
2019.11.19. 05:01 (UTC+0)
0 54
QANT
2019.11.19. 04:58 (UTC+0)
0 412
카인엘
2019.11.19. 04:45 (UTC+0)
4 179
STOVE125028280
2019.11.19. 00:07 (UTC+0)
0 122
STOVE88213_5
2019.11.18. 11:44 (UTC+0)
2 39
STOVE40367475
2019.11.18. 10:23 (UTC+0)
0 180
아키하당주922
2019.11.18. 09:04 (UTC+0)
0 31
응치킨
2019.11.18. 08:56 (UTC+0)
2 128
STOVE650019
2019.11.18. 08:19 (UTC+0)
0 90
준슈리
2019.11.18. 06:33 (UTC+0)
0 45

#에픽세븐 #건의

STOVE121669352

이벤트 건의

장비해제 이벤트도 좋지만,


주차 별로 주말한정 이벤트가 있었으면 합니다.


1주차 장비제작 소모골드 50%할인


2주차 장비강화시 획득 경험치 2배 


3주차 장비제작시 소모재료 50%감소


4주차 장비해제 무료 

댓글을 입력해 주세요.


댓글을 입력해 주세요.
01000