Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
알카서스
공지
2019.09.17. 07:42 (UTC+0)
0 4.3K
알카서스
공지
2019.09.16. 19:22 (UTC+0)
0 6K
알카서스
공지
2019.09.11. 09:55 (UTC+0)
1 21K
알카서스
공지
2019.09.11. 09:55 (UTC+0)
7 14.3K
알카서스
공지
2019.09.11. 09:55 (UTC+0)
0 11.1K
알카서스
공지
2019.09.11. 09:55 (UTC+0)
2 20K
알카서스
공지
2019.09.11. 07:23 (UTC+0)
4 5.3K
알카서스
공지
2019.09.11. 04:48 (UTC+0)
2 4.1K
알카서스
공지
2019.09.10. 10:22 (UTC+0)
17 7.3K
알카서스
공지
2019.09.10. 09:53 (UTC+0)
1 3.2K
알카서스
공지
2019.09.10. 08:14 (UTC+0)
2 11.7K
알카서스
공지
2019.09.06. 09:00 (UTC+0)
2 12.3K
알카서스
공지
2019.09.05. 00:56 (UTC+0)
1 10K
알카서스
공지
2019.09.04. 11:38 (UTC+0)
9 32.3K
알카서스
공지
2019.09.04. 11:37 (UTC+0)
6 41.9K
알카서스
공지
2019.09.04. 11:37 (UTC+0)
2 7.6K
알카서스
공지
2019.09.04. 11:37 (UTC+0)
3 15.5K
알카서스
공지
2019.08.29. 03:00 (UTC+0)
5 11.1K
알카서스
공지
2019.08.28. 09:50 (UTC+0)
2 31.1K
길로틴79
2019.09.17. 20:40 (UTC+0)
0 2
흑인의왕
2019.09.17. 20:29 (UTC+0)
0 28
STOVE124672800
2019.09.17. 18:09 (UTC+0)
1 187
토비토
2019.09.17. 18:04 (UTC+0)
0 62
unq9
2019.09.17. 17:37 (UTC+0)
0 121
꼬접해
2019.09.17. 17:26 (UTC+0)
0 217
홋치
2019.09.17. 17:16 (UTC+0)
0 164
전역마렵다
2019.09.17. 17:12 (UTC+0)
0 28
PaMiN7
2019.09.17. 16:58 (UTC+0)
0 43
STOVE70086891
2019.09.17. 16:49 (UTC+0)
0 27
STOVE123877636
2019.09.17. 16:45 (UTC+0)
0 170
아로마니아
2019.09.17. 16:33 (UTC+0)
0 233
epic7#3qfqz6
2019.09.17. 16:33 (UTC+0)
0 93
쿠치카미
2019.09.17. 16:17 (UTC+0)
0 337
STOVE40500270
2019.09.17. 15:59 (UTC+0)
0 135

#에픽세븐 #자유게시판

GucciPark [STOVE79134808]

다음 6성 뭐갈까요? 추천해주셈

1. 루엘 (올그라운드)

2. 카린 (와이번 방깍)

3. 여름 벨로나 (와이번 방깍)

4. 이세리아 (올그라운드)

5. 도끼병 (무속성 방깎)

6. 초승달 무희링 (결장)


중에 하나 선택해주세요 주력딜러 혈카 쓰고 있는 덱입니다.