Epic Seven

OFFICIALMOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트

Bug Reports

#Error pet system

Tài khoản của tôi bị lỗi, tôi đã quảng cáo thú cưng 4 * lên 5 * với tỷ lệ thành công là 100%, vẫn không. Tôi đã đợi 1 tháng để mua vé cưng, vàng 22 triệu. Vui lòng sửa chữa hoặc tôi bỏ 

Cảm ơn đã đọc 

Trân trọng


댓글 0

    Bug Reports의 글

    STOVE 추천 컨텐츠