Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
可可小編
공지
2019.11.12. 06:01 (UTC+0)
0 83
可可小編
공지
2019.11.11. 07:20 (UTC+0)
0 25
可可小編
공지
2019.11.11. 07:19 (UTC+0)
0 25
可可小編
공지
2019.11.11. 07:19 (UTC+0)
1 24
可可小編
공지
2019.10.29. 01:53 (UTC+0)
0 56
可可小編
공지
2019.10.29. 01:51 (UTC+0)
0 119
可可小編
공지
2019.10.29. 01:50 (UTC+0)
0 303
可可小編
공지
2019.10.29. 01:50 (UTC+0)
0 26
可可小編
공지
2019.10.28. 04:25 (UTC+0)
0 160
可可小編
공지
2019.10.28. 04:25 (UTC+0)
0 81
可可小編
공지
2019.10.28. 04:24 (UTC+0)
0 62
可可小編
공지
2019.10.21. 02:32 (UTC+0)
0 93
可可小編
공지
2019.10.15. 01:24 (UTC+0)
0 39
可可小編
공지
2019.09.10. 04:26 (UTC+0)
0 85
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 315
雙馬尾小編
공지
2018.05.02. 05:42 (UTC+0)
0 490
雙馬尾小編
공지
2018.04.24. 07:18 (UTC+0)
0 633
雙馬尾小編
공지
2018.04.24. 06:01 (UTC+0)
0 234
可可小編
2019.10.28. 04:24 (UTC+0)
0 62
可可小編
2019.09.25. 01:52 (UTC+0)
0 134
可可小編
2019.08.26. 05:47 (UTC+0)
0 55
可可小編
2019.07.15. 02:29 (UTC+0)
1 384
可可小編
2019.06.24. 05:37 (UTC+0)
0 403
可可小編
2019.05.27. 04:56 (UTC+0)
0 433
可可小編
2019.04.24. 02:14 (UTC+0)
0 560
可可小編
2019.03.25. 05:55 (UTC+0)
0 355
可可小編
2019.02.26. 06:29 (UTC+0)
0 295
可可小編
2019.02.26. 06:29 (UTC+0)
0 423
可可小編
2019.01.28. 07:25 (UTC+0)
0 482
可可小編
2019.01.28. 07:23 (UTC+0)
0 436
可可小編
2018.12.19. 04:24 (UTC+0)
0 1.2K
可可小編
2018.12.19. 04:22 (UTC+0)
0 1.2K
可可小編
2018.12.10. 04:07 (UTC+0)
0 137

#混沌召喚師 #遊戲介紹

GM 雙馬尾小編

關於升級、進化及超越

大家好!

我是雙馬尾小編!


[升級、進化、超越相關介紹]


各位大師們可在英雄管理標籤中進行升級、進化及超越。1. 英雄升級

- 英雄升級可使用升級材料提高升級 (+) 階段。

- 相同升級 (+) 階段的四種升級材料各消耗一個。

- 升級 (+) 階段提高後,體力和攻擊力增加,升級材料則會消失。-升級材料依各升級 (+) 階段共有4種元素,結合相同的5個升級材料,可獲得下個階段的升級材料。

-升級材料可在<叢林>和<戰役>中獲得。


2. 英雄進化

- 英雄進化可使用進化材料提升進化 (★) 階段。

- 只有達到等級30的英雄可以進化,相同進化(★) 階段的4種進化材料各消耗一個。

- 英雄進化後,會增加體力和攻擊,成為下個進化(★) 階段的等級1。
-進化材料依各進化 (★)  階段共有4種進化石,結合相同的5個進化材料,可獲得下個階段的進化材料。

-進化材料可在<時空裂痕>和<戰役>中獲得。


3. 英雄超越

- 英雄超越是使用相同英雄作為材料,大幅增加英雄能力值。

- 英雄超越最高可進行至階段5。
- 賦予的超越經驗值量根據材料英雄的進化 (★)  階段有所不同。

超越首次的階段1時,可使用進化 (★)階段4英雄作為材料達成。謝謝!

댓글을 입력해 주세요.


댓글을 입력해 주세요.
01000