Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
루시퍼
공지
2019.09.09. 05:39 (UTC+0)
0 56
루시퍼
공지
2019.08.26. 06:00 (UTC+0)
0 667
STOVE126042029
2019.09.17. 05:35 (UTC+0)
0 32
루시퍼
2019.09.16. 16:36 (UTC+0)
0 49
루시퍼
2019.09.11. 15:00 (UTC+0)
0 24
루시퍼
2019.09.11. 04:53 (UTC+0)
0 87
루시퍼
2019.09.11. 04:53 (UTC+0)
0 60
으와앙
2019.09.09. 16:08 (UTC+0)
0 79
공대오빠
2019.09.09. 10:10 (UTC+0)
0 30
루시퍼
2019.09.09. 05:39 (UTC+0)
0 56
루시퍼
2019.09.09. 04:29 (UTC+0)
0 152
루시퍼
2019.09.09. 04:29 (UTC+0)
0 74
STOVE125640226
2019.09.06. 08:37 (UTC+0)
0 43
STOVE125640226
2019.09.06. 02:29 (UTC+0)
0 214
STOVE125640226
2019.09.06. 02:27 (UTC+0)
0 126
STOVE79292577
2019.09.04. 06:25 (UTC+0)
0 88
STOVE125640226
2019.09.04. 05:25 (UTC+0)
0 119

#카오스마스터즈 #자유게시판

쇼생크탈춤 [쇼생크탈춤]

길드전 버그

길드전 해당 진영을 밀었거나, 공격중인데 화면 갱신이 안됩니다 ㅡㅡ 재접하면 풀리긴하는데 매번 공격마다 그럴순없잖아요 확인바랍니다.

댓글을 입력해 주세요.


댓글을 입력해 주세요.
01000