Bug Reports

Không nhận được 1000 Zcoin sau khi hoàn thành đủ yêu cầu nhiệm vụ

 


Mình cần Admin check kiểm tra kỹ lại tài khoản này của mình: BIG_Colors

Bắt đầu từ ngày 12/06/2020 - 14/06/2020. Mình đã đăng nhập đầy đủ và chơi bất kỳ chế độ nào trong khuôn giờ Việt Nam từ 20:00 - 23:00.

Tại sao cho đến ngày 15/06/2020 mình không có thông báo nào nhận được 1000 zCoins vậy ạ ???

댓글 0

    Bug Reports의 글

    STOVE 추천 컨텐츠