Cover Image

OFFICIAL

BBS List
뮤직
공지
2018.04.04. 09:22 (UTC+0)
5 6.1K
뀩뀸꺗ㅅ
2019.07.18. 16:44 (UTC+0)
0 0
뀩뀸꺗ㅅ
2019.07.18. 16:41 (UTC+0)
0 0
무지개보라해
2019.07.18. 16:40 (UTC+0)
0 0
뀩뀸꺗ㅅ
2019.07.18. 16:39 (UTC+0)
0 0
와나와최강보컬짼
2019.07.18. 16:36 (UTC+0)
0 0
무지개보라해
2019.07.18. 16:24 (UTC+0)
0 0
rudqls34
2019.07.18. 15:48 (UTC+0)
0 0
매일밤하늘에
2019.07.18. 15:17 (UTC+0)
0 1
오마귤
2019.07.18. 14:38 (UTC+0)
0 1
브레잌프리25
2019.07.18. 14:34 (UTC+0)
0 2
탱그리리
2019.07.18. 14:25 (UTC+0)
0 2
쿠키and크림
2019.07.18. 14:24 (UTC+0)
0 1
슈가홀릭몬스터
2019.07.18. 14:17 (UTC+0)
0 1
칸탙
2019.07.18. 14:16 (UTC+0)
0 4
서준파
2019.07.18. 13:52 (UTC+0)
1 0

#더뮤지션 #더뮤지션에바란다_버그_개선

뒹굴이1 [STOVE23618867]

반주가 느려요

제가 치는 속도하고 반주 속도가 안맞는데요..                                                                                             아침에 시작해서 지금 저녁까지 그래여  다시 시작해도 느려서............   

반주하고 속도가 안 맞는데 다른 건 문제가 없거든요

반주가 늦는다기 보단 제가 치는원이 한박자 빨리 나오거든뇨?

이거 진짜 어떻게좀 해주세요.....

진짜 무슨 노래를 쳐도 그래요

뮤직월드도 반주가 느리고 제가 산 곡들도 다 그래요ㅠㅠ

반주가 느리니까 못치겠어요 빨리 고쳐주새요...!