Cover Image

OFFICIAL

BBS List
뮤직
공지
2019.11.13. 08:41 (UTC+0)
0 124
뮤직
공지
2019.10.31. 04:10 (UTC+0)
7 924
다락방88
2019.11.22. 20:28 (UTC+0)
0 0
늘푸른이
2019.11.22. 20:23 (UTC+0)
0 1
쬐끄미
2019.11.22. 20:19 (UTC+0)
0 1
말랑꿀빵
2019.11.22. 16:55 (UTC+0)
0 2
말랑꿀빵
2019.11.22. 16:32 (UTC+0)
0 2
JES94
2019.11.22. 16:18 (UTC+0)
0 3
작은고인돌
2019.11.22. 16:17 (UTC+0)
1 3
시드온
2019.11.22. 16:17 (UTC+0)
0 3
시드온
2019.11.22. 16:13 (UTC+0)
0 5
천망은
2019.11.22. 15:59 (UTC+0)
0 2
또요미eeee
2019.11.22. 15:46 (UTC+0)
1 3
becca10
2019.11.22. 15:33 (UTC+0)
1 3
skakqoqo
2019.11.22. 15:19 (UTC+0)
1 7
새별쨘
2019.11.22. 15:09 (UTC+0)
0 2
hanseong
2019.11.22. 14:28 (UTC+0)
0 2

#더뮤지션 #자유게시판

조커든용 [STOVE109286705]

이거 저작권은 어떻게 되나요

더뮤지션 이 게임 저작권료 지불하는건가요?

지불한다면 어떤 식으로 지불되는건가요?

다이아몬드로 곡을 사면? 아님 한 번 연주할때마다?