Cover Image
BBS List
니케님
공지
2019.05.25. 02:32 (UTC+0)
0 69
니케님
공지
2019.05.22. 08:59 (UTC+0)
1 1.1K
니케님
공지
2019.05.02. 07:38 (UTC+0)
0 497
O9_Natz
2019.05.24. 16:11 (UTC+0)
0 40
♂️
2019.05.23. 23:53 (UTC+0)
0 46
골드문회장
2019.05.23. 13:46 (UTC+0)
0 37
<×_×>
2019.05.23. 07:25 (UTC+0)
0 39
NGC3603
2019.05.22. 14:38 (UTC+0)
0 27
NGC3603
2019.05.22. 12:11 (UTC+0)
0 28
NGC3603
2019.05.20. 18:15 (UTC+0)
0 43
HĘRMÊS✿달빛
2019.05.18. 14:08 (UTC+0)
0 62
NGC3603
2019.05.17. 06:49 (UTC+0)
0 22
추리닝솔져
2019.05.16. 14:14 (UTC+0)
0 37
STOVE106961560
2019.05.15. 07:46 (UTC+0)
0 79
한발만쏴
2019.05.15. 05:20 (UTC+0)
0 44
UN_재정
2019.05.14. 13:15 (UTC+0)
0 45
흑치상지
2019.05.13. 04:36 (UTC+0)
0 36
악덕기업
2019.05.11. 22:13 (UTC+0)
0 19

#탄_彈_전장의_진화 #건의사항

NGC3603 [STOVE54967_2]

화면멈춤????

안녕하세요.


최근에 플레이하다보면 정조준되어서 발사버튼를 누르려고 하면 가끔 화면이 멈추는데요...


처음에는 네트웤 오류인가 생각하다가 새로나온 핵인가로 의심이드네요...배틀로얄할때도 그렇고요.

배틀로얄은 접속플레이 시작하면 화면이 여러번 끊이던데요...하다보면 핵쟁이들이 많이 있으면 많이 끊이던데....물론 랭매치할 때도 그렇고요...

새로나온 핵인가요???


좋은하루 되세요!댓글을 입력해 주세요.


댓글을 입력해 주세요.
01000