Cover Image

OFFICIAL

MOBILECasual Action스마일게이트 메가포트
BBS List
Tank_7dicp99w
공지
2017.07.05. 07:13 (UTC+0)
5 4.3K
Tank_ximjj8yx
2019.04.22. 11:43 (UTC+0)
0 74
Tank_5uld6x62
2019.03.08. 06:18 (UTC+0)
0 159
Tank_hstm155t
2019.02.26. 02:17 (UTC+0)
0 126
Tank_4ihuzkie
2019.02.25. 00:31 (UTC+0)
0 159
Tank_le1nm7dn
2019.02.23. 17:29 (UTC+0)
0 103
Tank_h1epy7eh
2019.02.16. 00:26 (UTC+0)
1 347
Tank_kxqy4eq7
2019.01.29. 02:25 (UTC+0)
0 289
Tank_m64p6uve
2019.01.20. 03:06 (UTC+0)
1 447
Tank_u1kyv0gu
2019.01.15. 18:46 (UTC+0)
0 443
Tank_v9a9xy8s
2019.01.15. 11:18 (UTC+0)
0 439
Tank_rvv31j3u
2019.01.13. 05:45 (UTC+0)
0 380
Tank_v9a9xy8s
2019.01.12. 09:52 (UTC+0)
1 327
Tank_uxj64hf8
2019.01.10. 11:57 (UTC+0)
1 280
Tank_v9a9xy8s
2019.01.10. 04:10 (UTC+0)
0 265
Tank_g7r1fnsj
2019.01.09. 08:28 (UTC+0)
0 292

#슈퍼탱크대작전 #버그제보

Tank_5uld6x62 [STOVE99965065]

적군 실두께만한 방어력에서 더이상 깎이지가 않아요.

적군의 모든 부품들을 모조리 없앴지만, 실두께만한 방어력에서 더 이상 깎이지 않네요. 그래서 시간종료로 패배 맵 처음부터 끝까지 다 돌아다녀봤지만 부품 하나없이 깨끗했습니다. 이럴때 대처방법좀여...

댓글을 입력해 주세요.


댓글을 입력해 주세요.
01000