Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
알카서스
공지
2019.06.20. 08:25 (UTC+0)
34 23.5K
알카서스
공지
2019.06.19. 09:36 (UTC+0)
1 8.8K
알카서스
공지
2019.06.19. 09:36 (UTC+0)
0 24.3K
알카서스
공지
2019.06.19. 09:36 (UTC+0)
0 11K
알카서스
공지
2019.06.19. 09:35 (UTC+0)
2 17K
알카서스
공지
2019.06.18. 07:30 (UTC+0)
2 10.1K
알카서스
공지
2019.06.13. 05:27 (UTC+0)
3 9.2K
알카서스
공지
2019.06.13. 03:00 (UTC+0)
1 6.3K
알카서스
공지
2019.06.13. 01:06 (UTC+0)
0 31.1K
알카서스
공지
2019.06.12. 12:15 (UTC+0)
2 17.2K
알카서스
공지
2019.06.05. 09:24 (UTC+0)
2 37.5K
알카서스
2019.06.13. 06:34 (UTC+0)
0 510
알카서스
2019.06.13. 06:34 (UTC+0)
0 610
알카서스
2019.06.13. 06:34 (UTC+0)
0 240
알카서스
2019.01.07. 08:23 (UTC+0)
0 627
알카서스
2019.01.07. 08:19 (UTC+0)
1 1.4K
알카서스
2019.01.07. 08:14 (UTC+0)
0 1.3K
알카서스
2019.01.07. 07:50 (UTC+0)
0 687
알카서스
2018.08.29. 08:51 (UTC+0)
0 2.8K
알카서스
2018.08.29. 08:51 (UTC+0)
0 1.2K
알카서스
2018.08.29. 08:51 (UTC+0)
0 656
알카서스
2018.08.29. 08:51 (UTC+0)
0 708
알카서스
2018.08.29. 08:50 (UTC+0)
0 927
알카서스
2018.08.29. 08:49 (UTC+0)
0 1.4K
알카서스
2018.08.29. 08:49 (UTC+0)
0 1.1K
알카서스
2018.08.29. 08:48 (UTC+0)
0 1.4K

#에픽세븐 #가이드

Official 알카서스

[설정] 게임 설정


◈ 게임 설정

 

[위치]

로비 - 메뉴 - 설정 - 게임 설정


[설명]
1. 음량 설정 : 음량 및 음성과 관련된 옵션 설정

2. 기본 설정 : 게임 내 성능과 관련된 옵션 설정

3. 알림 설정 : 게임 푸시와 관련된 옵션 설정


* 모든 스크린샷은 테스트 서버에서 촬영되었으며 업데이트 이후 변경될 수 있습니다.