Cover Image
  • Rating IconRating Icon
Title::
크로스파이어
Rating::
Ages 15+
Rating Date::
2013-11-20
Company Name::
Smilegate Entertainment
Classification number::
CC-NP-131120-003
Developer/Publisher Registration Number::
제 2012-000011호
  • Rating IconRating Icon
Title::
크로스파이어 - Adult
Rating::
Ages 18+
Rating Date::
2013-11-20
Company Name::
Smilegate Entertainment
Classification number::
CC-NP-131120-004
Developer/Publisher Registration Number::
제 2012-000011호
BBS List
[CROSS.FIRE]
Announcement
2019.05.22. 06:29 (UTC+0)
0 34
[CROSS.FIRE]
Announcement
2019.05.15. 11:23 (UTC+0)
0 82
[CROSS.FIRE]
Announcement
2019.05.15. 02:09 (UTC+0)
0 331
[CROSS.FIRE]
Announcement
2019.05.15. 02:02 (UTC+0)
0 66
[CROSS.FIRE]
Announcement
2019.05.14. 09:30 (UTC+0)
0 57
[CROSS.FIRE]
Announcement
2019.05.10. 11:36 (UTC+0)
0 82
[CROSS.FIRE]
Announcement
2019.05.09. 12:48 (UTC+0)
0 135
[CROSS.FIRE]
Announcement
2019.05.09. 04:35 (UTC+0)
1 127
[CROSS.FIRE]
Announcement
2019.05.08. 04:24 (UTC+0)
0 93
[CROSS.FIRE]
Announcement
2019.05.07. 06:10 (UTC+0)
0 148
[CROSS.FIRE]
Announcement
2019.05.03. 09:59 (UTC+0)
0 277
[CROSS.FIRE]
Announcement
2019.05.03. 04:21 (UTC+0)
0 90
[CROSS.FIRE]
Announcement
2019.05.03. 03:22 (UTC+0)
0 113
[CROSS.FIRE]
Announcement
2019.05.02. 03:28 (UTC+0)
1 146
[CROSS.FIRE]
Announcement
2019.05.02. 03:19 (UTC+0)
0 252
[CROSS.FIRE]
Announcement
2019.05.02. 03:19 (UTC+0)
0 237
[CROSS.FIRE]
Announcement
2019.04.30. 08:28 (UTC+0)
0 129
[CROSS.FIRE]
Announcement
2019.04.24. 09:25 (UTC+0)
0 817
hi2415
2019.05.12. 10:05 (UTC+0)
0 95
김히랑이
2019.05.08. 09:15 (UTC+0)
0 91
[CROSS.FIRE]
2019.04.30. 08:06 (UTC+0)
0 98
[CROSS.FIRE]
2019.04.24. 02:19 (UTC+0)
0 221
[CROSS.FIRE]
2019.04.23. 06:53 (UTC+0)
0 158
[CROSS.FIRE]
2019.04.23. 06:48 (UTC+0)
0 152
[CROSS.FIRE]
2019.04.16. 09:21 (UTC+0)
0 730
[CROSS.FIRE]
2019.04.14. 12:49 (UTC+0)
0 709
[CROSS.FIRE]
2019.04.12. 05:22 (UTC+0)
0 738
[CROSS.FIRE]
2019.04.10. 03:50 (UTC+0)
0 1.1K
덧없는명예
2019.04.10. 03:21 (UTC+0)
0 496
[CROSS.FIRE]
2019.04.10. 01:44 (UTC+0)
0 810
[CROSS.FIRE]
2019.04.09. 09:19 (UTC+0)
0 799
STOVE24399390
2019.04.04. 02:48 (UTC+0)
0 642
[CROSS.FIRE]
2019.04.03. 09:14 (UTC+0)
0 932

#크로스파이어 #공지사항

Official [CROSS.FIRE] [크로스파이어]

[점검] 5월 3일(금) 임시 점검 완료 안내

안녕하세요 크로스파이어 입니다.5월 3일(금) 진행된 임시 점검이 완료되어 

현재 정상적으로 게임 이용이 가능합니다.


ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ


5월 3일(금) 오전 13시 20분부터 크로스파이어의 임시 점검이 진행됩니다.
자세한 점검 일정은 아래 내용을 참고해 주시기 바랍니다.


▒ 임시 점검 안내

 - 점검 일시 : 5월 3일(금) 우후 13:20 ~ 오후 14:00 13:50
 - 점검 내용 : 콜네임 생성 불가 이슈 수정
 - 점검 대상 : 게임 서버 


※ 상황에 따라 점검 시간이 변경될 수 있으며,
   점검 완료 시 별도 공지를 통해 안내 드리겠습니다.


점검 중에는 게임 이용이 불가능한 점 안내 드리며,
예정된 시간 내 점검이 완료될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 

 

감사합니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
세계 최고 FPS, 크로스파이어!